• Esszencia

  „Ne aggódj azon, hogy az életed egyszer véget ér. Aggódj, ha soha el nem kezdődik!” (Grace Hansen)
 • Témák

 • Adatvédelmi tájékoztató

  Limpár Imre e.v. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az alábbi tájékoztatást nyújtja azon személyek személyes adatainak kezeléséről, akiknek a személyes adatai az Adatkezelő által üzemeltetett www.limparimre.com honlapon keresztül az Adatkezelőhöz eljutnak.

  Jelen tájékoztatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (a továbbiakban: Infotv.) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 (EU) rendeleten (a továbbiakban: Rendelet) alapul.

  Mielőtt hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást!

  I. Az Adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetőségei

  Az Adatkezelő:

  • neve: Limpár Imre E.V.
  • székhelye: 1064 Budapest, Izabella u. 44/b 2/22
  • nyilvántartási száma: 43173281
  • adószáma: 72556827142
  • adatvédelmi képviselője: Limpár Imre E.V.
  • elérhetősége: +36-30-4924245

  II. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

  Az Adatkezelő az érintettek adatait abból a célból kezeli, hogy esetenként hírlevelet küldjön, illetve a megadott telefonszámon az érintettel (továbbiakban: ügyfél) a kapcsolat felvegye. Harmadik személy részére nem adja ki.

  Az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeli, melyet az érintettek az Adatkezelő részére adnak meg.

  A személyes adatok kezelésének időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az általa megadott telefonszámot, a megadást követő 2 hónapig. Az adatkezelő nem továbbítja harmadik fél részére az adatokat. Az adatkezelés időtartamának lejártát követő napon az Adatkezelő a személyes adatokat – a jogszabályi kereteken belül – megsemmisíti.

  Az ügyféllel való kapcsolattartás kiterjed az emailváltásokra, amely www.google.com levelezőrendszerén és az www.ezit.hu tárhelyszolgáltatón keresztül valósul meg. Ez esetben a fent említett szolgáltatók adatkezelési elvei az irányadók: https://cloud.google.com/security/gdpr https://www.ezit.hu/adatvedelem/

  Az online konzultáció a Zoom és Skype segítségével valósul meg, ez esetben a nevezett szolgáltatók adatkezelései az irányadóak, amely a következő honlapokon elérhető: https://www.skype.com/en/legal/https://zoom.us/gdpr

  A hirlevelek kezelése a mailchim.com nevű platformon keresztül valósul meg. A hírlevélre való felíratkozással az ügyfél elfogadja, a mailchim.com adatkezelési irányelveit: https://mailchimp.com/gdpr/

  III. Az érintett személyes adatok kategóriái

  Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli a jelen tájékoztatásban foglaltak szerint:

  • név
  • telefonszám
  • e-mail cím

  IV. Adatfeldolgozók

  1. Az Adatkezelő informatikai rendszerének működtetésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja, ezáltal a személyes adatokkal végzett műveletek során azokhoz hozzáfér az alábbi adatfeldolgozó:

  neve: Limpár Imre E.V. (Adatkezelő)

  V. Az érintettek jogai

  Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az érintett adathordozhatósághoz való jog.

  Az Adatkezelő a jelen tájékoztató szerinti információkat, valamint az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  a) 5000 ,-Ft/kérelem/érintett összegű díjat számíthat fel, vagy

  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

  Kérjük, vegye figyelembe, amennyiben a személyes adatai törlését kezdeményezi, az Adatkezelő a kért személyes adatokat haladéktalanul törli, így előfordulhat, hogy az adatkezelés célja teljesítése érdekében nem tudja a szükséges lépéseket megtenni.

  VI. Panasz

  Amennyiben az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogszabályokat, az érintett bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) is fordulhat.

  VII. A személyes adatok forrása

  A személyes adatok a Limpár Imre E.V. által üzemeltetett www.limparimre.com honlapon keresztül kerültek megadásra az Adatkezelő részére.